• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Make My Moment
Vestigings- & bezoekadres: Oostzeedijk 90 te 3063 BG Rotterdam
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@makemymoment.com
Telefoonnummer: 010 720 08 07

KvK nummer: 24388942
BTW nummer: NL174684265B01
IBAN: NL52INGB0008861004

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle met de ondernemer aangegane overeenkomsten welke plaats hebben gevonden op afstand en betrekking hebben op leveringen aan klanten.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. De consument kan zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Deze regeling geldt niet voor zakelijke afnemers.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden, zullen deze op eerste verzoek kosteloos toegezonden worden.
 6. De ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledige mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • een indicatie van de levertijd;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
  • de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 4. Voor Zakelijke afnemers geldt aanvullend dat aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aankoop. De ondernemer is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiële Zakelijke afnemer geldt als eenaanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overigens bepaalde in dit artikel is voldaan.
 5. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod naar het door Klant opgegeven e-mailadres.
 3. Voor Zakelijke afnemers geldt dat de overeenkomst pas tot stand komt nadat de ondernemer langs elektronische weg de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt naar het door de Zakelijke afnemer opgegeven e-mailadres.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Klant en de ondernemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 5.1 tot en met 5.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de ondernemer zullen voor zover de wet dat toelaat gelden als bewijs.
 6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De ondernemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging en email adres van de ondernemer waar de Consument met zijn klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 9. De aanbetaling:
  1. de ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst en/of bestelling met een Klant een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product.
  2. In het geval van een overeenkomst met een Zakelijke afnemer mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.
  3. Voor Consumenten geldt dat een maximum aanbetalingpercentage van 25%, kan worden verlangd, tenzij een product valt binnen een speciale aanbieding.
  4. Indien voor een product een speciale aanbieding geldt, kan de Ondernemer volledige vooruitbetaling eisen van de Klant. De Ondernemer vermeldt dit bij de actievoorwaarden voor een product.
 10. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in artikel 5.8 slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. De ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven en andere wettelijke bepalingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijzen bij speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een fysieke folder, een nieuwsbrief, overig marketing materiaal en het wordt vermeld bij het betreffende artikel op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 4. Prijsverhogingen binnen 90 (negentig) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 90 (negentig) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De Klant is de prijs verschuldigd die de ondernemer in haar bevestiging conform artikel 5.2 en/of artikel 5.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (onbedoelde) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd.
 7. Bezorgkosten zijn deels inbegrepen in de prijs. Bij uitzonderingen staat de hoogte van de bezorgkosten vermeld op de internetsite. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt voor het moment waarop de koop wordt gesloten duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
 8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 9. Overige kosten die betrekking hebben op het product, en voorgaand niet benoemd zijn, zullen te allen tijde vermeld worden bij het betreffende product indien dit nodig mocht zijn. Hierdoor wordt de Klant te allen tijde op de hoogte gesteld van deze overige vastgestelde kosten.

Artikel 7 - Betaling

 1. Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Credit card (Visa, Master/Eurocard);
  • iDeal
  • PayPal
  De ondernemer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen in de filialen van de ondernemer.
 2. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 (veertien) dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 3. Bij de verkoop van producten waarbij een vooruitbetaling van 50% of meer is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Zekerheidstelling bij Zakelijke afnemers; Bij een overeenkomst met een Zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Zakelijke afnemer te vorderen.
 6. In het geval door de ondernemer een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 7. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
 8. Bij niet of niet-tijdige betaling door Klant kan een aanmaningsprocedure worden gestart.
 9. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 10. Zover de wet dit toelaat komen ten laste van de Klant tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de ondernemer, als gevolg van niet nakoming door Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken, met daarbij hetgeen in artikel 7.9 voor de Consument is bepaald in aanmerking genomen.
 11. In geval van niet-tijdige betaling is de ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.
 12. Mocht de Klant na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
  • € 37,– voor openstaande bedragen t/m € 250,–
  • € 75,– voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,–
  • € 150,– voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,–
  • € 300,– voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,–
  • € 450,– voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,–
  • € 600,– voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,–
  Ook is de Klant na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1.1% (met een minimum van € 2,50) per periode van 21 (een en twintig) dagen en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Bestellingen die via de internetsite van de ondernemer worden geplaatst, worden uitsluitend in Nederland afgeleverd. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij een bestelling aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Voor overeenkomsten gesloten met Zakelijke afnemers geldt bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd de ondernemer een nadere termijn wordt gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 30 (dertig) dagen. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging aan de Zakelijke afnemer binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 6. In geval van ontbinding door de Consument conform artikel 8.4 zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 8. Indien een bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen 120 (honderd twintig) dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de Klant schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal 30 (dertig) dagen geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 10 Annulering van toepassing.
 9. Indien levering van een door een Consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging aan de Consument zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 10. Indien een levering van een door een Zakelijke afnemer besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer contact opnemen met de Zakelijke afnemer.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant.

Artikel 9 - Opslag van zaken

 1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard dan wel kunnen worden afgeleverd, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de Klant de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd de redelijke opslagkosten 150,= (honderd vijftig) euro en eventuele verdere aantoonbare schade aan de Klant in rekening te brengen.
 2. Ingeval de overeengekomen zaken na de tweede aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard dan wel kunnen worden afgeleverd, kan de ondernemer naar zijn exclusieve keuze:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslag- en overige kosten en eventueel verdere aantoonbare schade in rekening brengen;
  2. de zaken eerst 30 (dertig) dagen onder berekening van opslag- en overige kosten van voor de Klant in opslag houden;
  3. indien de te leveren zaken daarna nog niet door de consument zijn afgenomen, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwen zoals bedoeld in artikel 10. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 (dertig) dagen en eventuele overige kosten.
 3. Indien de zaken door de Klant zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal 90 (negentig) dagen in opslag houden, waarbij aan de Klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
 4. Gaat de Klant na verloop van 90 (negentig) dagen nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 10, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de Klant mede te delen.
 5. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag door de ondernemer of een door hem ingeschakelde derde, wordt door de ondernemer door zijn verzekering gedekt.

Artikel 10 - Annulering van de overeenkomst

 1. Voor bestellingen van artikelen die buiten het normale assortiment van de ondernemer vallen gelden de in dit artikel 10 opgenomen aanvullende bepalingen. De ondernemer zal transparant maken welke artikelen buiten haar normale assortiment vallen.
 2. Bij annulering van de overeenkomst en/of klanten bestelling door de klant is deze een schadevergoeding (annuleringsbedrag) verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de Klant geschiedt terwijl de klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
 3. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 4. De Ondernemer kan bij overeenkomst met de Consument het recht van annulering uitsluiten voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  6. die specifiek met en voor de Consument zijn overeengekomen.
  De uitsluiting van het recht van annulering zoals bedoeld in dit artikel 10.4 zal de ondernemer aan de Consument voor de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk bekend maken.

Artikel 11 Inspectie, Ruilen en herroepingrecht

 1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. De Consument heeft bij de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. De Zakelijke afnemer heeft dit herroepingsrecht niet.
 3. Tijdens deze termijn genoemd in artikel 11.2 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de Consument gebruik wenst te maken van de herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen dan vindt de Consument de daarvoor benodigde informatie via www.kinderfeestmoment.nl. De artikelen kunnen retour worden teruggestuurd naar ons antwoordnummer. De artikelen mogen alleen worden geretourneerd mits ongebruikt, de sealing niet is verwijderd en de verpakking niet is beschadigd. De ondernemer geeft de wijze van retourneren aan via het begeleidend schrijven dat mee gestuurd wordt in de zending of terug te vinden is op de site www.kinderfeestmoment.nl.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het antwoordnummer voor rekening van de ondernemer. Indien de consument zich herroept op de gehele bestelling komen de eventuele kosten van bezorging voor rekening van de ondernemer.
 6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht van Consumenten is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. die specifiek met en voor de Consument zijn overeengekomen.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht van Consumenten is slechts mogelijk voor onderstaande diensten:
  1. vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat Klant al hetgeen Klant ter zake van enige overeenkomst met de ondernemer is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de Klant.
 2. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 14 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de Klant op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de Klant op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Waarneembare beschadigingen dient men uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Voor Zakelijke afnemers geldt deze regeling niet.
 4. De ondernemer geeft de wettelijke garantie op de door haar geleverde artikelen. De ondernemer geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties.
 5. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij –en of verzendkosten voor rekening van de ondernemer. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de Klant (onderzoeks- en transportkosten).
 6. Indien een klacht gegrond is, beslist de ondernemer of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. De ondernemer geeft 90 (negentig) dagen garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden.
 7. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
  • er wijzigingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
  • wanneer er sprake is van normale slijtage;
  • oververhitting door centrale of andere verwarming;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte;
  • als de reparaties zijn verricht door derden;
  • als de goederen voor ander dan huishoudelijk gebruik worden bestemd;
  • onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid;
  • bij van buiten komend onheil, zoals maar niet beperkt tot blikseminslag, stroomuitval, storm- en waterschade;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
  • als de Klant de ondernemer niet tijdig gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  • als de Klant in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van het product.
 8. De ondernemer is jegens Consumenten enkel aansprakelijk voor zover de wet dat bepaalt.
  De ondernemer is jegens Zakelijke afnemers nimmer aansprakelijk voor directe, gevolg- en indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 9. Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag wat betaald is om de schade te herstellen. Ondernemer heeft het recht een factuur of bewijs van dit herstel op te vragen en zonder overhandiging hiervan de betaling van schadevergoeding te weigeren tenzij anders overeengekomen.
 10. Ondanks de constante zorg en aandacht die de ondernemer aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.
 11. De informatie op de website en webshop worden regelmatig aangevuld en / of aangepast. De ondernemer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 12. Het is mogelijk dat de ondernemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 15 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is De ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de ondernemer de overeenkomst niet binnen een termijn van 30 (dertig) dagen, of binnen de overeengekomen termijn gestand kan doen, is de Klant gerechtigd de overeenkomst kosteloos eenzijdig te verbreken. Uitgezonderd hiervan is het geval waarin de ondernemer met de Consument een leveringstermijn heeft afgesproken die langer is dan 30 (dertig) dagen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen niet of niet-tijdelijke leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 3. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 4. Indien de ondernemer de overeenkomst met een Consument niet binnen een termijn van 30 (dertig) dagen, of binnen de overeengekomen termijn gestand kan doen, is de Consument gerechtigd de overeenkomst kosteloos eenzijdig te verbreken.
 5. Indien nakoming van de overeenkomst tussen ondernemer met een Zakelijke afnemer voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendom) rechten, waardoor tevens begrepen rechten die speciaal voor en naar aanleiding van een toepassing in het leven geroepen zijn op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 3. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 4. De ondernemer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden.
 5. Het is de afnemer en Klant verboden om zonder toestemming van ondernemer artikelen, voortkomend uit een gesloten overeenkomst, voor zakelijke doeleinden als doorverkoop te gebruiken

Artikel 17 - Persoonsgegevens

 1. De ondernemer zal de gegevens van de Klant uitsluiten verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement die te vinden is onder aan de webpagina van www.kinderfeestmoment.nl.
 2. De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. De ondernemer verwerkt de Klant en persoonsgegevens
  1. de acceptatie van de Klant bestelling,
  2. uitvoering van overeenkomsten met de Klant
  3. relatiebeheer
  4. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.
 4. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de ondernemer, haar Klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan de ondernemer groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.
 5. Daarnaast kunnen de Klant/ persoonsgegevens worden gebruikt om de Klant al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Indien de Klant geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat de Klantgegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden, kan de Klant dit kenbaar maken aan de ondernemer. De Klant kan zijn persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de website. Voor de volledige privacy policy verwijzen wij de Klant naar www.kinderfeestmoment.nl

Artikel 18 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten van Klanten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 (drie) dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten van Klant worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht van een Klant over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: www.thuiswinkel.org.
 5. Indien de klacht van een Klant niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de ondernemer of overeenkomsten gesloten met de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. instellingen te onthouden. Details »

Instellingen aanpassen    

Cookie instellingen

Met behulp van de onderstaande instellingen kunt u een keuze maken uit de cookies die u wilt accepteren. Het niet accepteren van cookies zal resulteren in een beperkte functionaliteit binnen de website.
Meer informatie over de specifieke cookies vindt u in onze privacy policy.

Essentieel Functioneel Wenselijk
- basisinstellingen onthouden - basisinstellingen onthouden
- statistieken bijhouden
- basisinstellingen onthouden
- statistieken bijhouden
- delen van pagina's middels social media toestaan

    Annuleren